REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z SERWISEM GALERIACEN.PL

(REGULAMIN DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH SKLEPY INTERNETOWE)

Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy oraz świadczenia przez GaleriaCen.pl na rzecz Usługobiorców (przedsiębiorców prowadzących sklepy internetowe) Usług za pośrednictwem Serwisu www.galeriacen.pl, a także zasady korzystania z tych Usług przez tych przedsiębiorców. Przed rozpoczęciem korzystania z Usług dostępnych w Serwisie przedsiębiorca zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Warunkiem rozpoczęcia współpracy jest zawarcie Umowy na zasadach określonych w Regulaminie.

Charakter Usług dostępnych w Serwisie, o których mowa w niniejszym Regulaminie powoduje, że są one przeznaczone wyłącznie dla Usługobiorców będących przedsiębiorcami i dla celów bezpośrednio związanych z prowadzoną przez nich działalnością zawodową lub gospodarczą.

Spis treści:

 1. DEFINICJE
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 3. RODZAJE I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
 4. WYMAGANIA TECHNICZNE
 5. REJESTRACJA
 6. ZAWARCIE UMOWY
 7. WARUNKI PREZENTACJI OFERTY HANDLOWEJ
 8. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY
 9. PRAWA I OBOWIĄZKI GALERIACEN.PL
 10. ZAWIESZENIE I ODMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG
 11. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY I JEJ ROZWIĄZANIE
 12. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 14. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 15. POUFNOŚĆ
 16. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. DEFINICJE

 1. Poniższym pojęciom nadaje się następujące znaczenie:
  1. Formularz Rejestracyjny – udostępniony w Serwisie formularz, po uzupełnieniu którego Usługobiorca składa ofertę współpracy z GaleriaCen.pl na zasadach określonych w Regulaminie;
  2. GaleriaCen.pl Łukasz Wiśniak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ADVISED Łukasz Wiśniak wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Wąska 4A, 05-402 Otwock, NIP: 5321942317, REGON: 367973238, adres poczty elektronicznej: kontakt@galeriacen.pl;
  3. Integracja – proces technologiczny, dzięki któremu możliwe jest automatyczne pobieranie przez GaleriaCen.pl (nie rzadziej, niż raz na dobę) informacji o ofertach handlowych Produktów oferowanych przez Usługobiorcę w Sklepie Internetowym (na podstawie danych zawartych w poprawnie sporządzonym Pliku produktowym) i prezentowanie ich w Serwisie;
  4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  5. Konto Sklepu Internetowego/Konto – usługa świadczona przez GaleriaCen.pl na rzecz Usługobiorcy po dokonaniu rejestracji w Serwisie, dostępna po zalogowaniu się przez Usługobiorcę pod adresem: www.galeriacen.pl/login, umożliwiająca mu korzystanie z Usług oferowanych w Serwisie (po zawarciu Umowy), a także wgranie Pliku produktowego;
  6. Plik produktowy – plik elektroniczny w formacie XML, sporządzony przez Usługobiorcę i zawierający oferty handlowe Produktów oferowanych przez Usługobiorcę w Sklepie Internetowym (w tym opisy i ceny Produktów), na podstawie którego po przeprowadzeniu Integracji możliwe jest prezentowanie tych ofert w Serwisie;
  7. Polityka Prywatności – dokument dostępny pod adresem: www.galeriacen.pl/polityka-prywatnosci, określający szczegółowo zasady przetwarzania przez GaleriaCen.pl danych osobowych Usługobiorców będących osobami fizycznymi oraz zasady wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem z Serwisu;
  8. Produkty – towary lub usługi prezentowane w Serwisie przez Usługobiorcę i oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym poza Serwisem;
  9. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem: www.galeriacen.pl/regulamin-dla-sprzedawcow;
  10. RODO –Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  11. Serwis – strona internetowa stanowiąca własność GaleriaCen.pl dostępna pod adresem www.galeriacen.pl, za pośrednictwem której GaleriaCen.pl świadczy na rzecz Usługobiorców Usługi;
  12. Siła wyższa – zdarzenie nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Stron, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności oraz którego skutki są niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, w szczególności wojna, powódź, pożar, akty terroru, strajki, awaria systemów komputerowych, epidemia lub inne przejawy siły wyższej;
  13. Sklep Internetowy/Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Usługobiorcę w określonej domenie internetowej poza Serwisem, udostępniający Użytkownikom możliwość dokonania zakupu Produktów;
  14. Strony – GaleriaCen.pl i Usługobiorca zwane łącznie;
  15. Umowa – umowa zawarta pomiędzy GaleriaCen.pl a Usługobiorcą w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie, na czas nieokreślony, określająca zasady współpracy oraz świadczenia przez GaleriaCen.pl na rzecz Usługobiorcy Usług;
  16. Usługi – usługi świadczone przez GaleriaCen.pl na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu i na podstawie Umowy, zgodnie z Regulaminem, w szczególności możliwość prezentowania oferty handlowej Produktów Usługobiorcy w Serwisie, reklama i promocja Produktów, porównanie cen Produktów, a także przekierowanie Użytkownika do Sklepu Internetowego;
  17. Usługobiorca – przedsiębiorca (osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz wyposażona w zdolność do czynności prawnych, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową) prowadzący Sklep Internetowy, który zawarł z GaleriaCen.pl Umowę i korzysta z Usług świadczonych przez GaleriaCen.pl za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie, w celach bezpośrednio związanych z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą;
  18. Użytkownik – użytkownik sieci Internet, w tym Konsument korzystający z Serwisu.
 2. Powyższe znaczenia przyjmuje się dla pojęć pisanych wielką literą, niezależnie od tego, czy zostały użyte w Regulaminie w liczbie pojedynczej, czy w liczbie mnogiej.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. GaleriaCen.pl jest platformą umożliwiającą jedynie prezentację ofert handlowych Produktów oferowanych przez Usługobiorców i nie pośredniczy w transakcjach zawieranych pomiędzy Usługobiorcą a Użytkownikiem.
 2. Właścicielem Serwisu jest Łukasz Wiśniak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ADVISED Łukasz Wiśniak wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Wąska 4A, 05-402 Otwock, NIP: 5321942317, REGON: 367973238. Kontakt z GaleriaCen.pl możliwy jest w szczególności poprzez adres poczty elektronicznej: kontakt@galeriacen.pl.
 3. Korzystanie przez Usługobiorców z Serwisu i dostępnych Usług jest nieodpłatne. GaleriaCen.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia odpłatności Usług świadczonych w Serwisie, o czym poinformuje Usługobiorców poprzez zamieszczenie w Serwisie stosownej informacji i w formie odpowiedniej do zmiany Regulaminu.
 4. Korzystanie z Serwisu i Usług możliwe jest wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w wersji elektronicznej na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.galeriacen.pl/regulamin-dla-sprzedawcow w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowaniu lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca. Regulamin dostępny jest również dla Usługobiorcy w panelu dostępnym po zalogowaniu do Konta Sklepu Internetowego.
 6. Przed rozpoczęciem korzystania z Usług dostępnych w Serwisie, Usługobiorca zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności oraz zaakceptować ich postanowienia. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.

III. RODZAJE I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. GaleriaCen.pl za pośrednictwem Serwisu świadczy na rzecz Usługobiorcy Usługi, takie jak: możliwość prezentacji w Serwisie ofert handlowych Produktów oferowanych przez Usługobiorcę w Sklepie Internetowym (na podstawie danych zawartych w poprawnie dodanym Pliku produktowym), ich reklamy i promocji, prezentowania informacji o Sklepie Internetowym, porównania cen Produktów, a także przekierowania Użytkowników do Sklepu Internetowego (poprzez link odsyłający na stronę internetową Sklepu). GaleriaCen.pl może prezentować ofertę handlową Usługobiorcy także w serwisach z nią współpracujących.
 2. Usługi świadczone przez GaleriaCen.pl w ramach Serwisu mają charakter nieodpłatny, a korzystanie z nich przez Usługobiorcę jest dobrowolne.
 3. Korzystanie z Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu możliwe jest wyłącznie po zarejestrowaniu się Usługobiorcy w Serwisie i zawarciu Umowy na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 4. W celu umożliwienia Usługobiorcy korzystania z Usług, GaleriaCen.pl dostarcza Usługobiorcy dodatkowe narzędzia, takie jak:
  1. Konto Sklepu Internetowego – za pomocą którego Usługobiorca ma możliwość m.in. dodania Pliku produktowego, sprawdzenia jego poprawności, przeglądania wgranych ofert handlowych Produktów;
  2. Pomoc techniczna – wsparcie techniczne dotyczące przeprowadzenia Integracji (poprzez adres poczty elektronicznej: kontakt@galeriacen.pl);
  3. Formularz Kontaktowy – dostępny w panelu po zalogowaniu się do Konta Sklepu Internetowego, umożliwiający zgłaszanie problemów, zadawanie pytań, czy przesyłanie sugestii dotyczących funkcjonowania Serwisu.

IV. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania z Serwisu i dostępnych za jego pośrednictwem Usług niezbędne jest spełnienie przez system teleinformatyczny Usługobiorcy wymagań technicznych, takich jak:
  1. urządzenie (np. komputer, smartfon, tablet) z odpowiednio skonfigurowaną, aktualną wersją standardowej przeglądarki internetowej, zapewniającej prawidłową obsługę skryptów JavaScript oraz plików cookies,
  2. posiadanie dostępu do sieci Internet,
  3. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail), umożliwiającego odbieranie wiadomości e-mail,
  4. do rozpoczęcia współpracy i prezentacji oferty handlowej Produktów w Serwisie konieczne jest przygotowanie przez Usługobiorcę Pliku produktowego według instrukcji udzielonej przez GaleriaCen.pl.
 2. Podczas korzystania z Serwisu zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę, w jakiejkolwiek formie, treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie ich za pomocą dostępnych w Serwisie formularzy.
 3. Usługobiorca podczas korzystania z Serwisu zobowiązany jest do:
  1. niekorzystania z Serwisu w sposób utrudniający lub zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie szkodliwego oprogramowania lub urządzeń ingerujących w kod oprogramowania Serwisu,
  2. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spamu),
  3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawa własności intelektualnej GaleriaCen.pl oraz innych podmiotów,
  4. podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym i posługiwania się prawdziwymi danymi osobowymi oraz aktualizacji danych.
 4. Wszelkie działania podejmowane przez Usługobiorcę podczas korzystania z Serwisu powinny być zgodne z Regulaminem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej GaleriaCen.pl oraz innych podmiotów.
 5. Korzystanie z Serwisu może wiązać się z zagrożeniami, które są typowe dla korzystania z Internetu, takie jak działanie oprogramowania szpiegującego, wirusy komputerowe, czy wiadomości typu spam. GaleriaCen.pl informuje, że podejmuje działania, aby przeciwdziałać tym zagrożeniom, w szczególności poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych. GaleriaCen.pl wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Usługobiorców przez osoby nieuprawnione. Usługobiorcy powinni stosować właściwe środki techniczne minimalizujące wskazane zagrożenia, w tym oprogramowanie antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i przekazu danych w związku z korzystaniem z Serwisu i Usług, GaleriaCen.pl podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, zapewniające ochronę przetwarzanych danych Usługobiorców, w szczególności środki, które służą zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione, w tym stosuje bezpieczny protokół Secure Socket Layer (SSL).

V. REJESTRACJA

 1. Warunkiem nawiązania współpracy oraz skorzystania z Usług świadczonych przez GaleriaCen.pl jest rejestracja Usługobiorcy w Serwisie.
 2. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.
 3. Rejestracja polega na wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego poprzez wpisanie danych dotyczących Usługobiorcy i prowadzonego przez niego Sklepu Internetowego, takich jak: imię i nazwisko, adres www sklepu internetowego, adres e-mail, numer telefonu.
 4. Po prawidłowym wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego, zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką Prywatności oraz ich zaakceptowaniu, należy kliknąć aktywny link „Zakładam Konto”. Kliknięcie w ten link oznacza założenie Konta Sklepu Internetowego oraz złożenie zamówienia na Usługi/ofertę zawarcia Umowy na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. W kolejnym kroku istnieje możliwość wprowadzenia w Formularzu Rejestracyjnym dodatkowych danych, które są niezbędne do zawarcia Umowy, takich jak: pełna nazwa firmy, dane adresowe (miejscowość, ulica, numer, kod pocztowy, kraj), NIP, REGON, logo, adres URL pliku produktowego. Aby przesłać te dane, po uzupełnieniu formularza należy kliknąć aktywny link „Prześlij dane”. Dane te można wprowadzić/zmodyfikować także poprzez formularz dostępny w panelu po zalogowaniu się do Konta Sklepu Internetowego.
 6. Dane wprowadzane w Formularzu Rejestracyjnym powinny być prawdziwe i aktualne, a Formularz Rejestracyjny powinien zostać wypełniony przez Usługobiorcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Usługobiorcy i korzystania z Serwisu w jego imieniu, która ma umocowanie do podejmowania czynności w imieniu i na rzecz Usługobiorcy.
 7. Po kliknięciu w link „Zakładam Konto” i wysłaniu Formularza Rejestracyjnego, na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca tymczasowe hasło do logowania do panelu Konta Sklepu Internetowego. Loginem jest adres e-mail podany podczas procesu rejestracji. Po zalogowaniu się w panelu Konta Sklepu Internetowego Usługobiorca powinien ustalić własne hasło do logowania, które stanowi zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych.
 8. Po zarejestrowaniu Konta Sklepu Internetowego trwa weryfikacja wprowadzonych danych. Po pomyślnej weryfikacji GaleriaCen.pl dokonuje aktywacji Sklepu Internetowego w Serwisie, o czym Usługobiorca zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail na podany przez siebie adres poczty elektronicznej.
 9. W panelu dostępnym po zalogowaniu się do Konta Sklepu Internetowego Usługobiorca ma możliwość: wprowadzenia dodatkowych informacji dotyczących Sklepu, wgrania Pliku produktowego do porównywarki, sprawdzenia poprawności Pliku produktowego, przeglądania wgranych ofert handlowych Produktów, edytowania danych dotyczących Usługobiorcy, dodania opisu Sklepu wyświetlanego w porównywarce, włączenia/wyłączenia powiadomień, wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego, skorzystania z Pomocy technicznej, zapoznania się z Regulaminem i Polityką Prywatności, dodania kolejnego Sklepu internetowego, usunięcia Sklepu, usunięcia Konta Sklepu Internetowego.
 10. Od momentu zarejestrowania Konta Sklepu Internetowego Usługobiorca zobowiązany jest do dbania o aktualność danych i informowania GaleriaCen.pl o wszelkich zmianach tych danych pod rygorem uznania za skutecznie doręczone pism lub wiadomości e-mail wysłanych na niezaktualizowane adresy. Aktualizacji danych można dokonać poprzez panel dostępny po zalogowaniu do Konta Sklepu Internetowego lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@galeriacen.pl.
 11. Usługobiorca ma możliwość usunięcia Konta Sklepu Internetowego w każdej chwili.
 12. Usługobiorca może zarejestrować wyłącznie jedno, niezbywalne Konto Sklepu Internetowego, z tym, że w ramach tego Konta ma możliwość dodania wielu Sklepów internetowych, które prowadzi.
 13. Usługobiorca zobowiązuje się do nieujawniania danych logowania do Konta Sklepu Internetowego nieuprawnionym osobom trzecim oraz do ich właściwego zabezpieczenia, a także do niekorzystania z Kont innych Usługobiorców.

VI.   ZAWARCIE UMOWY

 1. Zawarcie Umowy o świadczenie Usług następuje pod warunkiem spełnienia następujących warunków:
  1. wypełnienia przez Usługobiorcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Usługobiorcy i korzystania z Serwisu w jego imieniu, która ma umocowanie do podejmowania czynności w imieniu i na rzecz Usługobiorcy Formularza Rejestracyjnego w Serwisie,
  2. zapoznania się z treścią Regulaminu i Polityki prywatności oraz zaakceptowania tych dokumentów poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa,
  3. wysłania Formularza Rejestracyjnego poprzez kliknięcie aktywnego linku „Zakładam Konto”,
  4. potwierdzenia aktywacji Konta Sklepu Internetowego przez GaleriaCen.pl poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji wiadomości e-mail zawierającej tymczasowe hasło do logowania w Serwisie,
  5. aktywacji Sklepu Internetowego w Serwisie przez GaleriaCen.pl, o czym Usługobiorca zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail na podany przez siebie adres poczty elektronicznej.
 2. Po zawarciu Umowy, Usługobiorca może umieścić w Serwisie ofertę handlową Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym (Integracja Pliku produktowego) i korzystać z innych Usług.
 3. GaleriaCen.pl zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy z Usługobiorcą bez podania przyczyny.

VII.  WARUNKI PREZENTACJI OFERTY HANDLOWEJ

 1. Oferta handlowa Produktów Usługobiorcy oferowanych w Sklepie Internetowym zostaje zamieszczona w Serwisie po dokonaniu prawidłowej Integracji poprawnie sporządzonego Pliku produktowego i na podstawie danych w nim zawartych. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że poprzez dokonanie Integracji oferty handlowe Produktów będą prezentowane w Serwisie automatycznie, w odpowiednich kategoriach oraz będą porównywane z Produktami oferowanymi przez innych Usługobiorców.
 2. Usługobiorca poprzez dokonanie prawidłowej Integracji Pliku produktowego wyraża zgodę na opublikowanie w Serwisie udostępnionych treści (w szczególności opisów Produktów, zdjęć, logotypu, nazwy, danych dotyczących Sklepu Internetowego itp.) w celu prezentacji oferty handlowej Produktów oraz w celach promocji i reklamy w serwisach współpracujących, mediach społecznościowych i innych kanałach marketingu online, z uwzględnieniem postanowień dotyczących udzielenia licencji.
 3. Produkty prezentowane w ramach oferty handlowej muszą być fabrycznie nowe i wolne od wad oraz spełniać wymagania przewidziane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Oferta handlowa Produktów Usługobiorcy oferowanych w Sklepie Internetowym, która ma być prezentowana w Serwisie powinna zawierać aktualne, kompletne i prawdziwe dane dotyczące Produktów oraz nie może w szczególności:
  1. dotyczyć Produktów, których sprzedaż jest zabroniona przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
  2. naruszać zasad i powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących reklamy Produktów wrażliwych,
  3. różnić się od treści oferty handlowej Produktów zamieszczonej w Sklepie Internetowym,
  4. stanowić czynu nieuczciwej konkurencji, w szczególności w zakresie reklamy (nie może być sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka, wprowadzać Użytkownika w błąd i przez to wpływać na jego decyzję co do nabycia Produktu),
  5. naruszać praw przysługujących podmiotom trzecim, w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych,
  6. zawierać treści nawołujących do nienawiści lub dyskryminujących ze względu na rasę, niepełnosprawność, płeć, wyznanie lub narodowość.
 5. GaleriaCen.pl zastrzega sobie prawo do nieprezentowania w Serwisie treści udostępnionych przez Usługobiorcę, w tym oferty handlowej Produktów, jeśli istnieje podejrzenie, że nie spełniają one warunków, o których mowa w Regulaminie, w szczególności w ust. 3 i 4 powyżej.
 6. GaleriaCen.pl zastrzega sobie prawo do prezentowania niektórych treści udostępnionych przez Usługobiorcę jedynie pełnoletnim Użytkownikom.
 7. Dane zawarte w Pliku produktowym zostaną wykorzystane przez GaleriaCen.pl w celu prezentacji w Serwisie oferty handlowej Produktów oferowanych przez Usługobiorcę w Sklepie Internetowym, a także do tworzenia lub/i indeksowania w wyszukiwarkach internetowych podstron Serwisu. Dane historyczne zawarte w Pliku produktowym będą przechowywane w Serwisie także po ich usunięciu z Pliku produktowego.

VIII. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY

 1. Usługobiorca oświadcza, że:
  1. prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z prawem i posiada konieczne zezwolenia lub koncesje, jeśli takie są wymagane do prowadzenia przez niego działalności gospodarczej,
  2. dane wprowadzone w Formularzu Rejestracyjnym są prawdziwe i aktualne, a Formularz Rejestracyjny został wypełniony przez niego lub osobę upoważnioną do reprezentowania go i korzystania z Serwisu w jego imieniu, która ma umocowanie do podejmowania czynności w jego imieniu i na jego rzecz,
  3. do Umowy przystępuje dobrowolnie,
  4. treści udostępniane w Serwisie nie naruszają przepisów powszechnie obowiązującego prawa ani żadnych praw podmiotów trzecich.
 2. Usługobiorca ma prawo do nieodpłatnego wsparcia technicznego (poprzez adres poczty elektronicznej: kontakt@galeriacen.pl), a także do przekazywania sugestii odnośnie do poprawy lub ulepszenia funkcjonowania Serwisu (np. co do wprowadzenia nowych kategorii, produktów lub innych funkcjonalności).
 3. Usługobiorca zobowiązuje się:
  1. do samodzielnego przygotowania Pliku produktowego oraz udostępniania w nim aktualnej oferty handlowej Produktów,
  2. do udzielenia wszelkich informacji, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania Integracji,
  3. postępować zgodnie z postanowieniami Umowy i Regulaminu oraz Polityki Prywatności,
  4. przestrzegać przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności praw Konsumentów oraz prawa ochrony danych osobowych,
  5. należycie realizować zobowiązania wynikające z umowy zawartej pomiędzy nim, a Użytkownikiem,
  6. informować Użytkowników o swoich danych identyfikacyjnych na stronie Sklepu Internetowego,
  7. korzystać z Konta Sklepu Internetowego wyłącznie do celów realizacji Umowy,
  8. korzystać z Usług jedynie w celach bezpośrednio związanych z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową,
  9. niezwłocznego aktualizowania wprowadzonych przez siebie danych w sytuacji ich zmiany.

IX.   PRAWA I OBOWIĄZKI GALERIACEN.PL

 1. GaleriaCen.pl umożliwia nieodpłatną możliwość integracji Sklepu Internetowego z Serwisem w celu prezentacji w Serwisie i serwisach współpracujących ofert handlowych Produktów oferowanych przez Usługobiorcę w Sklepie Internetowym.
 2. GaleriaCen.pl zobowiązuje się do:
  1. udzielania informacji na temat Integracji oraz nieodpłatnej pomocy technicznej dotyczącej Integracji lub przywrócenia poprawnej prezentacji Produktów w Serwisie,
  2. prezentowania w Serwisie ofert handlowych Produktów oferowanych przez Usługobiorcę w Sklepie Internetowym według danych zawartych w Pliku produktowym oraz aktualizacji danych o Produktach nie rzadziej, niż raz na dobę,
  3. umieszczenia w Serwisie aktywnego linku odsyłającego do Sklepu Internetowego umożliwiającego przekierowanie Użytkowników do Sklepu,
  4. umożliwienia przejścia przez Użytkownika do Sklepu Internetowego lub konkretnego Produktu oferowanego w Sklepie bezpośrednio z poziomu Serwisu lub innych serwisów zewnętrznych, współpracujących z GaleriaCen.pl.
 3. GaleriaCen.pl ma prawo do:
  1. opublikowania w Serwisie oraz w serwisach z nią współpracujących danych wprowadzonych przez Usługobiorcę w panelu Konta Sklepu Internetowego oraz przekazanych przez niego w Pliku produktowym, w szczególności nazwy/firmy Usługobiorcy, załączonego logo, danych dotyczących Sklepu Internetowego, w tym adresu strony internetowej,
  2. prezentowania oferty handlowej Produktów oferowanych przez Usługobiorcę w Sklepie Internetowym oraz innych informacji przekazanych przez Usługobiorcę (danych dotyczących Sklepu Internetowego, opisu, adresu www strony internetowej, logo itp.) bezpośrednio w Serwisie oraz w serwisach współpracujących oraz przekazywania danych zawartych w Pliku produktowym do serwisów współpracujących (np. do Google) w celu promocji i reklamy oferty handlowej Produktów,
  3. korzystania z treści udostępnianych przez Usługobiorcę w Pliku produktowym (w szczególności opisów Produktów, zdjęć, logotypu, znaku towarowego, nazwy itp.) w celach promocyjnych i reklamowych Serwisu i Usługobiorcy, w tym w mediach społecznościowych i innych kanałach marketingu online.
 4. GaleriaCen.pl zastrzega sobie prawo do:
  1. wprowadzenia odpłatności Usług świadczonych w Serwisie,
  2. zmian w wizualnej prezentacji oferty handlowej Produktów w związku z wprowadzonymi aktualizacjami oraz rozwojem Serwisu,
  3. czasowego zaprzestania świadczenia Usług i przerw technicznych w celach prowadzenia prac konserwacyjnych Serwisu, a także jego utrzymania, uaktualnienia czy poszerzenia zawartości Serwisu. O wszelkich przerwach w funkcjonowaniu Serwisu GaleriaCen.pl poinformuje poprzez zamieszczenie w Serwisie stosownej informacji. W przypadku wystąpienia szczególnych sytuacji, które mają wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Serwisu, GaleriaCen.pl zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usług i przerw technicznych w celach konserwacyjnych Serwisu mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa lub stabilności Serwisu, bez wcześniejszego poinformowania. GaleriaCen.pl podejmuje starania, aby terminy przerw były jak najmniej uciążliwe dla funkcjonowania Serwisu i korzystania z Usług. Usługobiorca wyraża zgodę na przerwy w dostępie do Serwisu i Usług i oświadcza, że nie będzie z tego tytułu wysuwał jakichkolwiek roszczeń wobec GaleriaCen.pl.

X.    ZAWIESZENIE I ODMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. GaleriaCen.pl zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania Usługobiorcy Usługi w całości lub części, w tym zablokowania dostępu do Konta Sklepu Internetowego w sytuacji:
  1. zagrożenia bezpieczeństwa Serwisu lub ze względów technicznych,
  2. uzasadnionego przypuszczenia naruszenia przez Usługobiorcę przepisów powszechnie obowiązującego prawa, postanowień Regulaminu lub zasad współpracy,
  3. podania niepełnych lub nieprawdziwych danych,
  4. naruszenia warunków prezentacji oferty handlowej Produktów w Serwisie.
 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - 4 powyżej, GaleriaCen.pl wezwie Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez niego adres e-mail do zaprzestania naruszeń i usunięcia ich skutków w terminie 15 dni od powiadomienia. W sytuacji niedostosowania się przez Usługobiorcę do wezwania we wskazanym terminie, GaleriaCen.pl ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz usunąć Konto Sklepu Internetowego.
 3. Usługobiorca ma prawo odmówić świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy, którego Konto Sklepu Internetowego zostało wcześniej usunięte przez GaleriaCen.pl.

XI.   OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY I JEJ ROZWIĄZANIE

 1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Usługobiorca może wypowiedzieć Umowę w dowolnym momencie. Usunięcie Konta Sklepu Internetowego przez Usługobiorcę jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy.
 3. GaleriaCen.pl może wypowiedzieć Umowę bez podania przyczyny z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 4. GaleriaCen.pl ma prawo wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym, w szczególności w przypadku, gdy Usługobiorca:
  1. istotnie narusza postanowienia Umowy, Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
  2. podejmuje działania naruszające bezpieczeństwo danych w Serwisie,
  3. podejmuje działania niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego,
  4. działa na szkodę GaleriaCen.pl, innych Usługobiorców lub Użytkowników,
  5. podał niepełne lub nieprawdziwe dane, usunął podane dane lub zażądał ich usunięcia przez GaleriaCen.pl, przez co wykonywanie Umowy stało się niemożliwe,
  6. oferta handlowa Produktów Usługobiorcy narusza przepisy prawa lub prawa przysługujące podmiotom trzecim,
  7. złożył nieprawdziwe oświadczenia.
 5. W przypadku wypowiedzenia Umowy Konto Sklepu Internetowego zostanie usunięte.
 6. Jeżeli Umowa zostanie rozwiązana w trybie określonym w ust. 4 powyżej, Usługobiorca nie może ponownie zarejestrować się w Serwisie bez uprzedniej zgody GaleriaCen.pl.
 7. W przypadku rozwiązania Umowy, Usługobiorca ma obowiązek uregulować wszystkie należności na rzecz GaleriaCen.pl, jeśli takie wynikają z Regulaminu i zawartej Umowy.
 8. Wypowiedzenie Umowy może zostać dokonane w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w ust. 2 zd. 2 powyżej.

XII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. GaleriaCen.pl zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Serwisu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych związanych z jego działaniem.
 2. Wszelkie reklamacje, zastrzeżenia czy sugestie dotyczące funkcjonowania Serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem Usług, Usługobiorca może zgłosić GaleriaCen.pl za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: kontakt@galeriacen.pl, pisemnie na adres: Łukasz Wiśniak ADVISED, ul. Wąska 4A, 05-402 Otwock lub za pomocą formularza dostępnego po zalogowaniu w panelu Konta Sklepu Internetowego.
 3. Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
 4. Zaleca się, aby Usługobiorca w opisie reklamacji podał informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu składanej reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości, zakres żądania oraz dane kontaktowe, tj. imię i nazwisko/nazwa firmy, NIP, adres firmy/adres e-mail, nazwa Sklepu Internetowego (ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez GaleriaCen.pl). W przypadku podania w reklamacji danych lub informacji, które będą wymagały uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługobiorca zostanie poproszony o ich uzupełnienie.
 5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez GaleriaCen.pl nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację GaleriaCen.pl przekaże Usługobiorcy na papierze lub na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy, zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.

XIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. GaleriaCen.pl jest zobowiązana świadczyć Usługi z należytą starannością.
 2. W związku z Usługami świadczonymi przez GaleriaCen.pl na rzecz Usługobiorcy, GaleriaCen.pl nie ponosi odpowiedzialności:
  1. za szkody poniesione przez Usługobiorcę wynikłe na skutek korzystania przez niego z niezabezpieczonego i nieposiadającego ochrony antywirusowej urządzenia, za pomocą którego łączy się z siecią Internet i korzysta z Serwisu,
  2. za szkody poniesione przez Usługobiorcę wynikłe na skutek ujawnienia przez Usługobiorcę danych logowania do Konta Sklepu Internetowego nieuprawnionym osobom trzecim lub na skutek ich niewłaściwego zabezpieczenia,
  3. za szkody, w tym utratę danych, poniesione przez Usługobiorcę wynikłe na skutek usunięcia Konta Sklepu Internetowego,
  4. za nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu i zakłócenia w realizacji Usług, jeśli dane wprowadzone w Formularzu Rejestracyjnym lub w Pliku produktowym przez Usługobiorcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Usługobiorcy i korzystania z Serwisu w jego imieniu, która ma umocowanie do podejmowania czynności w imieniu i na rzecz Usługobiorcy okazały się nieprawdziwe lub nieaktualne, bądź zostały przygotowane w sposób nieprawidłowy,
  5. z tytułu nienależytego wykonania Usługi lub jej niewykonania, w przypadku, gdy wynika to z przyczyn niezależnych od GaleriaCen.pl, w szczególności na skutek wystąpienia Siły wyższej, przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy (w tym naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu) lub osób trzecich, za pomocą których Usługi są świadczone,
  6. z tytułu przerw w funkcjonowaniu Serwisu i w dostępie do Usług wynikających z przerw technicznych w celach prowadzenia prac konserwacyjnych Serwisu, a także jego utrzymania, uaktualnienia czy poszerzenia zawartości Serwisu, czy też mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa lub stabilności Serwisu,
  7. z tytułu czasowego zablokowania Usługobiorcy Usługi w całości lub części, w tym zablokowania dostępu do Konta Sklepu Internetowego w sytuacjach określonych w Regulaminie,
  8. za zachowania (działania i zaniechania) Użytkowników w Serwisie oraz w Sklepie Internetowym.
 3. GaleriaCen.pl w każdym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utracone przez Usługobiorcę korzyści.
 4. Odpowiedzialność GaleriaCen.pl za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług podlegających opłacie w każdym przypadku zostaje ograniczona do wysokości opłaty uiszczonej za daną Usługę przez Usługobiorcę.
 5. Usługobiorca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawdziwość, aktualność i treść danych wprowadzonych do Serwisu, w szczególności za udostępniane w Serwisie na podstawie Pliku produktowego treści ofert handlowych Produktów, informacje o Produktach, informacje o ofertach promocyjnych, informacje o Sklepie, a także za bezpieczeństwo, jakość oraz zgodność z prawem oferowanych Produktów.
 6. Usługobiorca ponosi całkowitą odpowiedzialność za przebieg transakcji między nim a Użytkownikiem oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zawartej pomiędzy nim a Użytkownikiem.
 7. Usługobiorca ponosi całkowitą odpowiedzialność za zgodność oferty handlowej Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym z ofertą handlową Produktów prezentowaną w Serwisie.
 8. Usługobiorca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawdziwość złożonych oświadczeń.
 9. W Serwisie pojawiają się linki odsyłające do innych stron internetowych, w tym Sklepów Internetowych. GaleriaCen.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i dostępność tych domen, a także za regulaminy oraz polityki prywatności tych stron internetowych.

XIV. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. W związku ze świadczeniem Usług oraz korzystaniem z Serwisu, GaleriaCen.pl udostępnia Usługobiorcom treści chronione prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie treści stanowiących zawartość Serwisu lub udostępnionych w Serwisie przez podmioty trzecie, modyfikowanie, powielanie lub wykorzystywanie w całości lub części bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody GaleriaCen.pl, bądź podmiotu trzeciego jest zakazane. Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z Serwisu wyłącznie w celach związanych z zawartą Umową.
 2. Bez uprzedniej, wyraźnej zgody GaleriaCen.pl nie jest dopuszczalne używanie przez Usługobiorców zasobów i funkcji dostępnych w Serwisie w celu prowadzenia przez nich działalności, która naruszałaby interes GaleriaCen.pl.
 3. Wszelkie elementy Serwisu, w tym logotypy, projekty graficzne, nazwa, domena internetowa, rozwiązania techniczne zastosowane w Serwisie, treści, układ, jak również oprogramowanie, bazy danych i inne materiały umieszczone w ramach Serwisu przysługują GaleriaCen.pl lub podmiotom trzecim, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej, w tym majątkowych praw autorskich i podlegają ustawowej ochronie. Naruszenie tych praw może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 4. Jeżeli treści (w szczególności opisy Produktów, zdjęcia, logotypy, znaki towarowe, nazwy, teksty itp.) udostępniane w Serwisie przez Usługobiorcę stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Usługobiorca z chwilą wprowadzania ich do Serwisu udziela GaleriaCen.pl bezpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z utworu bezterminowo i bez ograniczeń terytorialnych, w szczególności na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w dowolnym systemie lub formacie,
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie utworu w sieci Internet, w tym na stronie internetowej Serwisu i podmiotów współpracujących,
  4. wykorzystywanie utworu w celach promocyjnych i reklamowych, w tym w mediach społecznościowych i innych kanałach marketingu online.
 5. Usługobiorca upoważnia GaleriaCen.pl do tworzenia opracowań ww. utworów (przystosowywanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany) oraz rozporządzania i korzystania z takich opracowań na wskazanych polach eksploatacji.
 6. GaleriaCen.pl jest uprawniona do udzielania sublicencji na korzystanie z ww. utworów podmiotom trzecim, w tym serwisom z którymi współpracuje, na wskazanych polach eksploatacji.
 7. Usługobiorca upoważnia GaleriaCen.pl do wykonywania autorskich praw osobistych do ww. utworów oraz zobowiązuje się do niewykonywania tych praw wobec GaleriaCen.pl oraz podmiotów, którym GaleriaCen.pl udzieli sublicencji.
 8. Usługobiorca oświadcza, że ma prawo do używania i korzystania z wszelkich udostępnianych w Serwisie treści (w szczególności opisów Produktów, zdjęć, logotypów, znaków towarowych, nazw, tekstów itp.), wyraża zgodę na wykorzystanie ich przez GaleriaCen.pl w celu realizacji Umowy i świadczenia Usług i oświadcza, że ich wykorzystanie przez GaleriaCen.pl nie będzie stanowiło naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z roszczeniem w stosunku do GaleriaCen.pl z tytułu naruszenia jej praw na dobrach niematerialnych, w szczególności praw autorskich (zarówno osobistych, jak i majątkowych), jeżeli naruszenie to nastąpiło w związku z realizacją Umowy i na skutek nieprawdziwego oświadczenia Usługobiorcy, Usługobiorca:
  1. przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki takiego zdarzenia,
  2. w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie GaleriaCen.pl oraz pokryje wszelkie koszty związane z udziałem GaleriaCen.pl w takim postępowaniu oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej takich postępowań powstałe po stronie GaleriaCen.pl,
  3. poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw na dobrach niematerialnych, w szczególności praw autorskich osoby lub osób zgłaszających roszczenia.

XV. POUFNOŚĆ

 1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących drugiej Strony, jakie uzyskały w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy. Informacje takie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu wykonywania obowiązków wynikających z Umowy.
 2. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1 powyżej nie dotyczy informacji:
  1. których obowiązek ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego orzeczenia sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej,
  2. które są powszechnie dostępne,
  3. w których posiadanie Strona weszła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przed dniem zawarcia Umowy,
  4. co do których Strona uzyskała uprzednią, pisemną zgodę drugiej Strony na ich ujawnienie.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do zachowania w poufności wszelkich informacji technicznych i technologicznych, w posiadanie których wszedł w związku z korzystaniem z Usług świadczonych przez GaleriaCen.pl za pośrednictwem Serwisu oraz do niewykorzystywania ich w celach komercyjnych. Korzystanie z Serwisu i Usług, w tym Konta Sklepu Internetowego możliwe jest wyłącznie do celów realizacji Umowy.
 4. Usługobiorca zobowiązuje się do zachowania w poufności warunków współpracy z GaleriaCen.pl, o ile nie są one udostępniane w sposób publiczny.

XVI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców będących osobami fizycznymi, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest GaleriaCen.pl.
 2. Usługobiorcy przysługują określone uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy odbywa się na podstawie jego zgody, w każdej chwili może tą zgodę cofnąć. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych możliwe jest w każdym czasie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Podanie danych osobowych Usługobiorcy jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy i świadczenia Usług.
 5. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz chęć realizacji praw związanych z ochroną danych osobowych Usługobiorca może zgłosić GaleriaCen.pl za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: kontakt@galeriacen.pl lub pisemnie na adres: ADVISED Łukasz Wiśniak, ul. Wąska 4A, 05-402 Otwock.
 6. Dane osobowe Usługobiorców przetwarzane są zgodnie z RODO. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania przez GaleriaCen.pl danych osobowych Usługobiorców oraz zasady wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem z Serwisu znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem www.galeriacen.pl/polityka-prywatnosci.

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy o świadczenie Usług zawierane są w języku polskim.
 2. Prawem właściwym dla Umów zawartych w ramach Serwisu pomiędzy GaleriaCen.pl a Usługobiorcą jest prawo polskie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Prawa i obowiązki Usługobiorcy określone w Umowie mogą być przedmiotem cesji wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody GaleriaCen.pl.
 5. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
 6. GaleriaCen.pl zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju, zakresu lub warunków świadczonych Usług poprzez wprowadzenie nowych, zmianę lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub Usług, a także wprowadzenie odpłatności świadczonych Usług. GaleriaCen.pl poinformuje o tym Usługobiorców poprzez zamieszczenie w Serwisie stosownej informacji i w formie odpowiedniej do zmiany Regulaminu.
 7. GaleriaCen.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie.
 8. Zmieniony Regulamin zostanie udostępniony w Serwisie. O zmianie Regulaminu GaleriaCen.pl poinformuje Usługobiorcę z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji w Serwisie oraz poprzez udostępnienie zmienionego Regulaminu w panelu dostępnym po zalogowaniu do Konta Sklepu Internetowego. Jeśli Usługobiorca nie akceptuje zmienionego Regulaminu obowiązany jest wypowiedzieć Umowę przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu lub usunąć w tym czasie Konto Sklepu Internetowego. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli we wskazanym terminie nie wypowiedział zawartej Umowy lub nie usunął Konta Sklepu Internetowego, co oznacza akceptację zmienionego Regulaminu. Wypowiedzenie Umowy we wskazanym terminie jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy z GaleriaCen.pl ze skutkiem natychmiastowym. Do momentu akceptacji zmian Usługobiorcę obowiązuje brzmienie Regulaminu sprzed dokonanej zmiany. Do wszelkich spraw wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się Regulamin w brzmieniu dotychczasowym.
 9. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania sporów, które mogą powstać na tle wykonywania Umowy. Jeśli polubowne rozstrzygnięcie sporu okaże się niemożliwe, ewentualne spory pomiędzy GaleriaCen.pl a Usługobiorcą mogące wyniknąć w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby GaleriaCen.pl.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.08.2021 roku.