REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU GALERIACEN.PL

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz warunki świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników Usług w Serwisie. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, w szczególności przed rozpoczęciem korzystania z Usług dostępnych w Serwisie, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

Spis treści:

 1. DEFINICJE
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 3. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, W TYM WYMAGANIA TECHNICZNE
 5. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. DEFINICJE

 1. Poniższym pojęciom nadaje się następujące znaczenie:
  1. Formularz Kontaktowy – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika polegająca na udostępnieniu w Serwisie interaktywnego formularza, za pośrednictwem którego istnieje możliwość wysyłania zapytań Usługodawcy oraz kontaktowania się z nim;
  2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  3. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika polegająca na wysyłaniu informacji handlowych i marketingowych o nowościach, promocjach, produktach lub usługach dotyczących Serwisu za pomocą środków komunikacji elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, za uprzednią jego zgodą;
  4. Polityka Prywatności – dokument dostępny pod adresem www.galeriacen.pl/polityka-prywatnosci, określający szczegółowo zasady przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi oraz zasady wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem z Serwisu;
  5. Produkty – towary lub usługi prezentowane w Serwisie i oferowane do sprzedaży przez Sklep Internetowy poza Serwisem;
  6. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu dostępny pod adresem www.galeriacen.pl/regulamin, określający zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu oraz warunki świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników Usług w Serwisie;
  7. RODO –Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  8. Serwis – strona internetowa stanowiąca własność Usługodawcy, dostępna pod adresem www.galeriacen.pl, za pomocą której Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników Usługi, w szczególności umożliwia prezentację ofert handlowych Produktów oferowanych przez Sklepy Internetowe oraz porównanie ich cen; serwis służy prezentacji ofert Produktów oferowanych przez Sklepy Internetowe, ich reklamie lub promocji, jednakże nie prowadzi sprzedaży udostępnianych w jego ramach Produktów;
  9. Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez przedsiębiorcę, współpracujący z Usługodawcą na podstawie odrębnej umowy w celu prezentacji ofert handlowych Produktów tego Sklepu w Serwisie, udostępniający możliwość zakupów na swojej stronie internetowej;
  10. Usługa – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, na zasadach oraz warunkach opisanych w Regulaminie;
  11. Usługodawca/GaleriaCen.pl – właściciel Serwisu Łukasz Wiśniak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ADVISED Łukasz Wiśniak wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Wąska 4A, 05-402 Otwock, NIP: 5321942317, REGON: 367973238, adres poczty elektronicznej: kontakt@galeriacen.pl, świadczący na rzecz Użytkowników Usługi określone w Regulaminie;
  12. Użytkownik – osoba fizyczna (w tym Konsument), która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz wyposażona w zdolność do czynności prawnych, która zaakceptowała Regulamin i korzysta z Serwisu i/lub Usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu i na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Powyższe znaczenia przyjmuje się dla pojęć pisanych wielką literą, niezależnie od tego, czy zostały użyte w Regulaminie w liczbie pojedynczej, czy w liczbie mnogiej.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem Serwisu jest Usługodawca: Łukasz Wiśniak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ADVISED Łukasz Wiśniak wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Wąska 4A, 05-402 Otwock, NIP: 5321942317, REGON: 367973238. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest w szczególności poprzez adres poczty elektronicznej: kontakt@galeriacen.pl.
 2. Korzystanie z Serwisu i Usług możliwe jest wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego i jest jednocześnie regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w wersji elektronicznej na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.galeriacen.pl/regulamin w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowaniu lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 5. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu i dostępnych Usług nie podlega żadnym opłatom.
 6. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, w szczególności przed rozpoczęciem korzystania z Usług dostępnych w Serwisie, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.
 7. Usługodawca nie jest sprzedawcą i za pośrednictwem Serwisu nie prowadzi sprzedaży Produktów udostępnionych w Serwisie, a jedynie prezentuje oferty handlowe Produktów współpracujących z nim na podstawie odrębnej umowy Sklepów Internetowych oraz umożliwia Użytkownikom przeglądanie ofert handlowych i informacji o Produktach, wyszukiwanie Produktów, korzystanie z ofert promocyjnych udostępnionych przez Sklepy Internetowe w Serwisie oraz porównywanie cen Produktów. Transakcja pomiędzy Użytkownikiem, a Sklepem Internetowym odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie danego Sklepu Internetowego oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 8. Informacje o Produktach podane w Serwisie, w szczególności ich opisy i ceny pochodzą od Sklepów Internetowych. Odpowiedzialność za treść ofert handlowych, informacje o Produktach, informacje o ofertach promocyjnych prezentowanych w Serwisie ponosi Sklep Internetowy.
 9. GaleriaCen.pl dokłada wszelkich starań, aby informacje dotyczące Produktów udostępniane w Serwisie przez Sklepy Internetowe były aktualne, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym. GaleriaCen.pl nie gwarantuje jednak, że informacje udostępnione w Serwisie przez Sklepy Internetowe będą zgodne z informacjami prezentowanymi na stronach internetowych Sklepów Internetowych. Użytkownik w celu sprawdzenia oferty prezentowanej przez Sklep Internetowy w Serwisie powinien przejść na stronę internetową danego Sklepu Internetowego. W sytuacji rozbieżności (w szczególności co do ceny, opisu, dostępności, innych kwestii) między ofertą udostępnioną przez Sklep Internetowy w Serwisie, a ofertą prezentowaną w Sklepie Internetowym, Użytkownik powinien skontaktować się bezpośrednio ze Sklepem Internetowym, który udostępnił ofertę. W przypadku rozbieżności w danych, wiążące dla Użytkownika są informacje prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

III. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika Usługi w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu świadczy na rzecz Użytkownika Usługi, w szczególności udostępniając Użytkownikowi możliwość:
  1. przeglądania ofert Produktów i uzyskiwania informacji o Produktach zamieszczonych w Serwisie
  2. korzystania z wyszukiwarki Produktów, które są oferowane przez Sklepy Internetowe (wyszukiwanie może być dokonywane według różnych filtrów, np.: szukanie po słowach, kategoria, marka/producent, sklep, przedział cenowy),
  3. korzystania z porównywarki cen Produktów (porównywarka cen umożliwia porównanie cen Produktów oferowanych przez Sklepy Internetowe),
  4. korzystania z ofert promocyjnych udostępnionych przez Sklepy Internetowe w Serwisie,
  5. przejścia z Serwisu na zewnętrzne strony internetowe, w szczególności stronę Produktu w Sklepie Internetowym lub stronę internetową Sklepu Internetowego,
  6. zapisania się na Newsletter,
  7. przesłania wiadomości za pośrednictwem Formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
 3. Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu mają charakter nieodpłatny, a korzystanie z nich przez Użytkownika jest dobrowolne.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą zapisania się do Usługi Newsletter lub w momencie rozpoczęcia korzystania z danej funkcjonalności Serwisu umożliwiającej skorzystanie z określonej Usługi.
 5. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieoznaczony. W zakresie pozostałych Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą i poprzez zaprzestanie korzystania przez Użytkownika z danej Usługi, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń w tym zakresie.
 6. W celu skorzystania z Usługi Newsletter, Użytkownik powinien w formularzu zapisu na Newsletter dostępnym w Serwisie wprowadzić swój adres poczty elektronicznej oraz zaznaczyć odpowiednie pola wyboru (akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności, zgoda na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych od GaleriaCen.pl) oraz kliknąć link o treści: „Zapisz się” lub innej podobnej. Aktywacja usługi Newsletter następuję poprzez kliknięcie przez Użytkownika linku do potwierdzenia subskrypcji, który zostanie wysłany na adres poczty elektronicznej podany w trakcie zapisu na Newsletter (z tą chwilą zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Newsletter). Aktywacja Usługi Newsletter następuje na czas nieoznaczony. Rezygnacja przez Użytkownika z Usługi Newsletter możliwa jest w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Aby zrezygnować z Usługi Newsletter Użytkownik powinien kliknąć aktywny link do anulowania subskrypcji lub wypisania się z Newslettera znajdujący się na dole każdej wiadomości e-mail z treścią Newslettera lub wysłać takie żądanie Usługodawcy.
 7. W celu skorzystania z Usługi Formularza Kontaktowego umożliwiającego przesłanie wiadomości i kontakt z Usługodawcą, Użytkownik powinien wprowadzić dane wskazane w Formularzu Kontaktowym oraz kliknąć link o treści: „Wyślij wiadomość”. Adres poczty elektronicznej podany w Formularzu Kontaktowym zostanie wykorzystany wyłącznie w celu odpowiedzi na wysłane zapytanie. Rezygnacja z Usługi Formularza Kontaktowego możliwa jest w każdej chwili. Korzystanie z Usługi kończy się w momencie wysłania wiadomości Usługodawcy lub rezygnacji z uzupełniania Formularza Kontaktowego.
 8. Dostęp do pozostałych Usług świadczonych w Serwisie możliwy jest za pośrednictwem Serwisu www.galeriacen.pl wraz z przystąpieniem do korzystania z Serwisu. Użytkownik może w każdym momencie zakończyć korzystanie z Usług poprzez czynność opuszczenia strony internetowej, za pośrednictwem której możliwy jest dostęp do Usługi lub zaprzestanie korzystania z danej Usługi.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, W TYM WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania z Serwisu, w tym korzystania z Usług, niezbędne jest spełnienie przez system teleinformatyczny Użytkownika wymagań technicznych, takich jak:
  1. urządzenie (np. komputer, smartfon, tablet) z odpowiednio skonfigurowaną, aktualną wersją standardowej przeglądarki internetowej, zapewniającej prawidłową obsługę skryptów JavaScript oraz plików cookies,
  2. posiadanie dostępu do sieci Internet,
  3. w przypadku niektórych Usług (Newsletter, Formularz Kontaktowy) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail), umożliwiającego odbieranie wiadomości e-mail.
 2. Podczas korzystania z Serwisu zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika, w jakiejkolwiek formie, treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie ich za pomocą dostępnych w Serwisie formularzy.
 3. Użytkownik podczas korzystania z Serwisu zobowiązany jest do:
  1. niekorzystania z Serwisu w sposób utrudniający lub zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie szkodliwego oprogramowania lub urządzeń ingerujących w kod oprogramowania Serwisu,
  2. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spamu),
  3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawa własności intelektualnej Usługodawcy oraz innych podmiotów,
  4. podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym i posługiwania się prawdziwymi danymi osobowymi.
 4. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika podczas korzystania z Serwisu powinny być zgodne z Regulaminem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej Usługodawcy oraz innych podmiotów.
 5. Korzystanie z Serwisu może wiązać się z zagrożeniami, które są typowe dla korzystania z Internetu, takie jak działanie oprogramowania szpiegującego, wirusy komputerowe, czy wiadomości typu spam. Usługodawca informuje, że podejmuje działania, aby przeciwdziałać tym zagrożeniom, w szczególności poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych. Usługodawca wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione. Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne minimalizujące wskazane zagrożenia, w tym oprogramowanie antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i przekazu danych w związku z korzystaniem z Serwisu i Usług, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, zapewniające ochronę przetwarzanych danych Użytkowników, w szczególności środki, które służą zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione, w tym stosuje bezpieczny protokół Secure Socket Layer (SSL).

V. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Usługodawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Serwisu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych związanych z jego udziałem.
 2. Wszelkie reklamacje, zastrzeżenia czy sugestie dotyczące funkcjonowania Serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Użytkownik może zgłosić Usługodawcy za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: kontakt@galeriacen.pl lub pisemnie na adres: Łukasz Wiśniak ADVISED, ul. Wąska 4A, 05-402 Otwock.
 3. Zaleca się, aby Użytkownik w opisie reklamacji podał informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu składanej reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości, zakres żądania oraz dane kontaktowe, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania/adres e-mail (ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę). W przypadku podania w reklamacji danych lub informacji, które będą wymagały uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Użytkownik zostanie poproszony o ich uzupełnienie.
 4. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację Usługodawca przekaże Użytkownikowi na papierze lub na adres poczty elektronicznej Użytkownika, zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 5. Reklamacje dotyczące wad Produktów nabytych od Sklepów Internetowych, czy też niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej ze Sklepem Internetowym, Użytkownik powinien kierować bezpośrednio do Sklepu Internetowego, z którym zawarł umowę.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. GaleriaCen.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika wynikłe na skutek korzystania przez niego z niezabezpieczonego i nieposiadającego ochrony antywirusowej urządzenia, za pomocą którego łączy się z siecią Internet i korzysta z Serwisu.
 2. GaleriaCen.pl nie ponosi odpowiedzialności za udostępniane w Serwisie przez Sklepy Internetowe treści ofert handlowych, informacje o Produktach, informacje o ofertach promocyjnych, a także treści pochodzące z innych stron internetowych.
 3. GaleriaCen.pl nie ponosi odpowiedzialności za przebieg transakcji między Użytkownikiem, a Sklepem Internetowym, dostawę Produktów, a także nie odpowiada z tytułu rękojmi, czy gwarancji za wady Produktu nabytego na skutek umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem, a Sklepem Internetowym oraz inne roszczenia związane z transakcją. GaleriaCen.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem, a Sklepem Internetowym. Za przebieg transakcji oraz wszelkie roszczenia z tym związane odpowiedzialność ponosi Sklep Internetowy.
 4. W Serwisie pojawiają się linki odsyłające do innych stron internetowych, w tym Sklepów Internetowych. GaleriaCen.pl nie odpowiada za zawartość i dostępność tych domen, a także za regulaminy oraz polityki prywatności tych stron internetowych. GaleriaCen.pl zaleca Użytkownikowi zapoznanie się z tymi dokumentami po przejściu na strony zewnętrzne, do których prowadzą przekierowania.

VII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. W związku ze świadczeniem Usług oraz korzystaniem z Serwisu, Usługodawca udostępnia Użytkownikom treści chronione prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie treści stanowiących zawartość Serwisu lub udostępnionych w Serwisie przez podmioty trzecie, modyfikowanie, powielanie lub wykorzystywanie w całości lub części bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, bądź podmiotu trzeciego jest zakazane. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu wyłącznie na użytek własny.
 2. Bez uprzedniej, wyraźnej zgody Usługodawcy nie jest dopuszczalne używanie przez Użytkowników zasobów i funkcji dostępnych w Serwisie w celu prowadzenia przez nich działalności, która naruszałby interes Usługodawcy.
 3. Wszelkie elementy Serwisu, w tym logotypy, projekty graficzne, nazwa, domena internetowa, rozwiązania techniczne zastosowane w Serwisie, treści, układ, jak również oprogramowanie, bazy danych i inne materiały umieszczone w ramach Serwisu przysługują Usługodawcy lub podmiotom trzecim, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej, w tym majątkowych praw autorskich i podlegają ustawowej ochronie. Naruszenie tych praw może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Usługodawca.
 2. Użytkownikowi przysługują określone uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się na podstawie jego zgody, w każdej chwili może tą zgodę cofnąć. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych możliwe jest w każdym czasie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Podanie danych osobowych Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisania się na Newsletter lub skontaktowania się z Usługodawcą za pomocą Formularza Kontaktowego.
 5. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz chęć realizacji praw związanych z ochroną danych osobowych Użytkownik może zgłosić Usługodawcy za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: kontakt@galeriacen.pl lub pisemnie na adres: Łukasz Wiśniak ADVISED, ul. Wąska 4A, 05-402 Otwock.
 6. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z RODO. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników oraz zasady wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem z Serwisu znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem www.galeriacen.pl/polityka-prywatnosci.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierane są w języku polskim.
 2. Prawem właściwym dla umów zawartych w ramach Serwisu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, których przedmiotem są Usługi jest prawo polskie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usług i przerw technicznych w celach prowadzenia prac konserwacyjnych Serwisu, a także jego utrzymania, uaktualnienia, czy poszerzenia zawartości Serwisu. O wszelkich przerwach w funkcjonowaniu Serwisu Usługodawca poinformuje Użytkowników poprzez zamieszczenie w Serwisie stosownej informacji.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących oferowanych Usług, jak i produktów i usług podmiotów trzecich, w tym Produktów Sklepów Internetowych, w formach stosowanych w sieci Internet.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju, zakresu lub warunków usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez wprowadzenie nowych, zmianę lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub Usług. Usługodawca poinformuje o tym Użytkowników poprzez zamieszczenie w Serwisie stosownej informacji w formie odpowiedniej do zmiany Regulaminu.
 8. Usługodawca zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:
  1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  2. przyczyn organizacyjnych,
  3. zmiany rodzaju, zakresu lub warunków usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez wprowadzenie nowych, zmianę lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub Usług,
  4. zmian funkcjonalności Serwisu.
 9. O zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkowników z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie stosownej informacji w Serwisie i publikację tekstu jednolitego Regulaminu na stronie internetowej, a Użytkowników zapisanych na Newsletter za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na podany podczas zapisu na Newsletter adres poczty elektronicznej. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu w Serwisie. W przypadku umowy o świadczenie Usługi Newsletter zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział zawartej umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać nabytych uprawnień Użytkowników.
 10. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem rozstrzygane będą przez polski sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 11. Usługodawca informuje Użytkownika będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje na ten temat oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników praw konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, czy Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może znaleźć również na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 12. Usługodawca informuje Użytkownika będącego Konsumentem, że pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest unijna platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Platforma ODR jest interaktywną i wielojęzyczną stroną internetową, która służy rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.08.2021 roku.