POLITYKA PRYTWANOŚCI I PLIKÓW COOKIES SERWISU GALERIACEN.PL

Mając na uwadze ochronę prywatności Użytkowników korzystających z usług świadczonych w Serwisie wprowadzono niniejszą Politykę prywatności i plików cookies, zwaną dalej Polityką Prywatności. Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu oraz zasady wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem z Serwisu.

W razie pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@galeriacen.pl.

Spis treści:

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI
 2. USŁUGA NEWSLETTER
 3. PLIKI COOKIES
 4. NOTA PRAWNA
 5. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

I. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. DEFINICJE

 1. Na potrzeby Polityki Prywatności przyjmuje się, iż poniższe pojęcia będą miały następujące znaczenie:
  1. Administrator danych osobowych/GaleriaCen.pl - podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych osobowych Użytkowników;
  2. Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
  3. Newsletter - bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez GaleriaCen.pl na rzecz Użytkownika polegająca na wysyłaniu informacji handlowych i marketingowych o nowościach, promocjach, produktach lub usługach dotyczących Serwisu za pomocą środków komunikacji elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, za uprzednią jego zgodą;
  4. Przetwarzanie danych osobowych - wykonywanie jakiejkolwiek operacji na danych osobowych, tj. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
  5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  6. Serwis - strona internetowa stanowiąca własność GaleriaCen.pl, dostępna pod adresem www.galeriacen.pl i wszystkie jej podstrony, za pomocą której GaleriaCen.pl świadczy na rzecz Użytkowników usługi, w tym wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną, w szczególności Newsletter, formularz kontaktowy, formularz rejestracyjny, Konto Sklepu Internetowego itp.;
  7. Użytkownik -osoba fizyczna, która dobrowolnie korzysta z usług dostępnych w Serwisie (także Usługobiorca w rozumieniu Regulaminu współpracy z Serwisem GaleriaCen.pl będący osobą fizyczną, jak i osoba upoważniona do reprezentowania Usługobiorcy i korzystania z Serwisu w jego imieniu, która ma umocowanie do podejmowania czynności w imieniu i na rzecz Usługobiorcy).

2. Powyższe znaczenia przyjmuje się dla pojęć pisanych wielką literą, niezależnie od tego, czy zostały użyte w Polityce Prywatności w liczbie pojedynczej, czy w liczbie mnogiej.

2. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest właściciel Serwisu Łukasz Wiśniak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ADVISED Łukasz Wiśniak wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Wąska 4A, 05-402 Otwock, NIP: 5321942317, REGON: 367973238.
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania ze swoich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@galeriacen.pl.

3. KOGO DOTYCZY POLITYKA PRYWATNOŚCI?

 1. Polityka Prywatności dotyczy wszystkich Użytkowników korzystających z Serwisu i usług świadczonych w Serwisie.
 2. Polityka Prywatności dotyczy w szczególności osób fizycznych:
  1. przeglądających Serwis i korzystających z jego funkcjonalności (wyszukiwarki produktów, porównywarki cen, przejścia na stronę sklepu internetowego itp.),
  2. zapisujących się na Newsletter,
  3. kontaktujących się z GaleriaCen.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub w inny dostępny sposób (np. za pomocą formularza kontaktowego),
  4. rejestrujących się w Serwisie,
  5. zawierających umowę o współpracy i korzystających z Konta Sklepu Internetowego,
  6. składających reklamację.

4. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia usług i na podstawie określonych podstaw prawnych.
 2. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w oparciu o wskazaną podstawę prawną w następujących celach:
  1. na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO):
   • zapisywanie danych w postaci plików cookies i wykorzystywanie cookies na stronie Serwisu,
   • zapis na Newsletter.
  2. zawarcia i wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO):
   • rejestracja w Serwisie,
   • zawarcie i wykonanie umów, w tym umowy o współpracę z GaleriaCen.pl, założenie i obsługa Konta Sklepu Internetowego,
   • rozpatrywanie oraz obsługa reklamacji Użytkowników.
  3. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO):
   • zapewnienie rozliczalności i wykazanie spełnienia obowiązków nałożonych na Administratora danych osobowych przez przepisy prawa, w tym tworzenie rejestrów i ewidencji wynikających z RODO, realizacja wymagań prawnych w zakresie prowadzenia właściwej dokumentacji księgowej i wystawienia faktury.
  4. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
   • kontaktowanie się z GaleriaCen.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, formularza kontaktowego lub innych środków porozumiewania się na odległość - prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych polega na obsłudze zapytań i prowadzeniu korespondencji w związku z wiadomościami przesłanymi przez Użytkowników oraz udzielaniu odpowiedzi na przesłane przez Użytkowników pytania;
   • zapewnienie rozliczalności i wykazanie spełnienia obowiązków nałożonych na GaleriaCen.pl przez przepisy prawa, w tym prowadzenie rejestrów i ewidencji wynikających z RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych polega na posiadaniu informacji na temat Użytkowników m.in. realizujących swoje uprawnienia wynikające z RODO;
   • marketing bezpośredni produktów i usług własnych (m.in. poprzez korzystanie z narzędzi do remarketingu), co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych;
   • przechowywanie danych dla celów archiwalnych i dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych;
   • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych polega na posiadaniu danych osobowych Użytkowników, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami;
   • prowadzenie ogólnych statystyk i analiz polegających m.in. na analizie danych i statystyk zbieranych automatycznie przy korzystaniu z Serwisu, w tym poprzez pliki cookies podmiotów trzecich - prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych polega na badaniu aktywności Użytkowników w Serwisie;
   • administrowanie i zarządzanie Serwisem - prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych polega na administrowaniu Serwisem, w tym pod kątem jego funkcjonalności.

5. W JAKI SPOSÓB POZYSKIWANE SĄ DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW?

 1. Dane osobowe Użytkownika pozyskiwane są bezpośrednio od Użytkownika, w szczególności w sytuacji, gdy Użytkownik:
  1. przegląda strony Serwisu i korzysta z funkcjonalności Serwisu,
  2. zapisuje się na Newsletter,
  3. kontaktuje się z GaleriaCen.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub w inny dostępny sposób (np. za pomocą formularza kontaktowego),
  4. rejestruje się w Serwisie,
  5. zawiera umowę o współpracy i korzysta z Konta Sklepu Internetowego,
  6. składa reklamację.
 2. Część informacji dotyczących Użytkownika może być gromadzona automatycznie, ponieważ korzystanie z Serwisu wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies własnych oraz podmiotów trzecich. Serwis może zapisywać informacje o parametrach połączenia, takie jak np. oznaczenie czasu, adres IP. Podczas korzystania z Serwisu pobierane są także automatycznie dane informatyczne dotyczące wizyty Użytkownika w Serwisie, tzw. logi serwera. Więcej informacji znajduje się w części poświęconej polityce plików cookies.

6. JAKIE DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW MOGĄ BYĆ PRZETWARZANE?

 1. Zakresprzetwarzanych danych osobowych Użytkowników został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług i zależy od celu, w jakim następuje przetwarzanie danych. W zależności od celów, katalog tych danych może być inny.
 2. W przypadku zapisu na Newsletter mogą być zbierane dane Użytkownika, takie jak: imię, adres e-mail, adres IP. System mailingowy wykorzystywany do wysyłki Newslettera może ponadto odnotowywać aktywność Użytkownika i podejmowane działania związane z przesyłanymi wiadomościami e-mail (np. data i godzina otwarcia wiadomości, kliknięcia w zamieszczone linki, moment wypisania się z Newslettera itp.). Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapisu na Newsletter.
 3. W przypadku kontaktu z GaleriaCen.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub w inny dostępny sposób (np. za pomocą formularza kontaktowego) mogą być zbierane dane Użytkownika, takie jak: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, inne dane, jeśli Użytkownik przekaże je w treści korespondencji, adres IP. Zakres zbieranych danych zależy od tego, jaką drogą Użytkownik się kontaktuje. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skontaktowania się, wysłania zapytania i udzielenia odpowiedzi.
 4. W przypadku rejestracji w Serwisie za pomocą dostępnego formularza rejestracyjnego mogą być zbierane dane Użytkownika, takie jak: pełna nazwa firmy, imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres www strony internetowej, dane adresowe (miejscowość, ulica, numer, kod pocztowy, kraj), NIP, REGON, logo, adres URL pliku produktowego, adres IP. Podanie danych zaznaczonych w Serwisie jako obowiązkowe jest niezbędne do wysłania formularza rejestracyjnego, złożenia zamówienia na Usługi i zawarcia umowy współpracy.
 5. W przypadku zawarcia umowy o współpracę z GaleriaCen.pl mogą być zbierane dane Użytkownika takie jak podczas rejestracji w Serwisie za pomocą formularza rejestracyjnego. Ponadto, Użytkownik w ramach korzystania z założonego dla niego Konta Sklepu Internetowego może wprowadzać dodatkowe dane. Podanie danych celem zawarcia umowy jest obowiązkiem umownym i jest niezbędne do nawiązania współpracy i zawarcia umowy.
 6. W przypadku złożenia przez Użytkownika reklamacji, w tym reklamacji dotyczącej usług świadczonych drogą elektroniczną, mogą być zbierane dane Użytkownika zawarte w treści składanej reklamacji, takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania/adres e-mail, nazwa firmy, NIP, adres firmy, nazwa Sklepu Internetowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia i rozpatrzenia reklamacji.

7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania.
 2. W celu usprawnienia procesu przetwarzania i zarządzania danymi osobowymi, okresy przechowywania danych osobowych podane w latach będą liczone na koniec każdego roku, w którym rozpoczęło się przetwarzanie danych.
 3. Dane osobowe przetwarzane w związku z zapisem na Newsletter będą przetwarzane przez okres funkcjonowania Newslettera lub do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody. Dane osobowe Użytkowników, którzy wypisali się z Newslettera będą następnie przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z wysyłaniem Newslettera (w szczególności na potrzeby wykazania faktu udzielenia zgody na otrzymywanie Newslettera, chwili jej cofnięcia) zgodnie z okresem przedawnienia roszczeń.
 4. Dane osobowe przetwarzane w związku z rejestracją w Serwisie, zawarciem i wykonaniem umowy, składanymi reklamacjami będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy, a następnie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu zawartej umowy.
 5. Dane osobowe przetwarzane w związku z kontaktem z GaleriaCen.pl będą przetwarzane przez czas niezbędny do obsługi zgłoszenia/zapytania, a następnie przez okres archiwizacji dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów w przyszłości, jeśli archiwizacja będzie uzasadniona z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia roszczeń.
 6. Dane osobowe przetwarzane w związku z wykonaniem ciążących na Administratorze danych osobowych obowiązków prawnych będą przetwarzane przez czas wymagany przez przepisy prawa (w zakresie prowadzenia właściwej dokumentacji księgowej i wystawienia faktury przez 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe).
 7. Dane osobowe przetwarzane dla celu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych będą przetwarzane do czasu wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu.
 8. Dane osobowe przetwarzane w związku zustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia.
 9. Dane osobowe przetwarzane do celów prowadzenia analiz oraz w związku z administrowaniem i zarządzaniem Serwisem będą przetwarzane do czasu zdezaktualizowania się tych danych lub utraty przez nich przydatności, jednak nie dłużej niż przez 2 lata liczone od końca roku, w którym zostały zebrane.
 10. Dane osobowe związane z korzystaniem z Serwisu w zakresie niezbędnym do przeglądania Serwisu i do prawidłowego wyświetlania strony internetowej będą przetwarzane przez okres obecności Użytkownika na stronie oraz przez czas przechowywania plików cookies na urządzeniu Użytkownika, z którego korzysta.
 11. Jeśli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane do czasu zgłoszenia przez niego sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu.
 12. Jeśli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w tym celu lub osiągnięcia celu przetwarzania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Po cofnięciu zgody dane Użytkownika mogą być przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia roszczeń.

8. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane przez zewnętrznych usługodawców, z których usług GaleriaCen.pl korzysta przy prowadzeniu działalności i świadczeniu usług na rzecz Użytkowników (w tym przez dostawców zewnętrznych narzędzi).
 2. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w szczególności przez:
  1. dostawcę usług hostingowych (cyberFolks.pl) - w zakresie danych gromadzonych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej,
  2. dostawcę systemu do wysyłki Newslettera - w zakresie danych gromadzonych w systemie służącym do wysyłki Newslettera,
  3. podmioty, które zapewniają obsługę księgowo-podatkową - w zakresie danych widocznych na dokumentach księgowych;
  4. innych podwykonawców lub zleceniobiorców, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli dostęp taki jest konieczny (np. podmioty zapewniające wsparcie techniczne, informatyczne, marketingowe, prawne, windykacyjne itp.) - w niezbędnym zakresie.
 3. Podmioty, którym GaleriaCen.pl powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkowników gwarantują odpowiednie środki ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymagane przez przepisy prawa, znajdują się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a przekazywanie im danych następuję na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 4. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane urzędom skarbowym w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków księgowo-podatkowych, a w razie zaistnienia takiej konieczności i jeżeli będzie to wynikało z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej, czy wymiaru sprawiedliwości (sądy, prokuratura, policja). W razie konieczności dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane organom publicznym w celu walki z oszustwami i nadużyciami.

9. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

 1. W ramach prowadzenia Serwisu GaleriaCen.pl korzysta z różnych usług, narzędzi i technologii, które oferowane są przez firmy posiadające swoją siedzibę poza Unią Europejską, w tym Google LLC. Podmioty te w ramach korzystania z dostarczanych przez nie narzędzi mogą gromadzić anonimowe dane na temat Użytkowników, a dane te mogą być przechowywane na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności Stanach Zjednoczonych Ameryki.
 2. Powyższe podmioty gwarantują jednak odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowane mechanizmy zgodności przewidziane w RODO, w szczególności standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 3. Więcej informacji znajduje się w części poświęconej polityce plików cookies.

10. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM ICH DANYCH OSOBOWYCH

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 16-21 RODO:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. prawo do usunięcia danych (jeżeli zdaniem Użytkownika GaleriaCen.pl nie ma podstaw do przetwarzania danych, Użytkownik może żądać ich usunięcia),
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (Użytkownik może żądać, aby GaleriaCen.pl ograniczyła przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z nim działań, jeżeli jego zdaniem GaleriaCen.pl ma nieprawidłowe dane lub przetwarza je bezpodstawnie),
  5. prawo do przenoszenia danych (Użytkownik ma prawo otrzymać od GaleriaCen.pl w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczył na podstawie umowy lub zgody; może zlecić GaleriaCen.pl przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (sprzeciw „marketingowy” i sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację Użytkownika).
   • Sprzeciw „marketingowy” - Użytkownik ma prawo wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w tym celu wyłącznie do czasu zgłoszenia sprzeciwu na tego typu formę przetwarzania.
   • Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację Użytkownika - w przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkownika na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych w celach innych, niż marketing bezpośredni (np. dla celów analitycznych lub statystycznych), Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu GaleriaCen.pl. Użytkownik powinien wskazać swoją szczególną sytuację, która jego zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem. GaleriaCen.pl przestanie wówczas przetwarzać jego dane osobowe w tych celach, chyba że wykaże, że podstawa przetwarzania danych przez GaleriaCen.pl jest nadrzędna wobec jego praw lub też, że jego dane są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Wskazane powyżej uprawnienia nie mają charakteru bezwzględnego, co oznacza, że w określonych sytuacjach Użytkownik nie będzie mógł z nich skorzystać, a GaleriaCen.pl ma prawo odmówić ich spełnienia.
 3. W celu realizacji swoich uprawnień, albo w razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik może się skontaktować z Administratorem danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@galeriacen.pl.

11. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się na podstawie jego zgody, Użytkownik w każdej chwili może tą zgodę cofnąć (w tym celu Użytkownik może się skontaktować z Administratorem danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@galeriacen.pl).
 2. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych możliwe jest w każdym czasie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

12. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

 1. Jeżeli Użytkownik stwierdzi, że jego dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem lub uzna, że przy przetwarzaniu jego danych osobowych GaleriaCen.pl dopuściła się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

13. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych danych, co do zasady zaznaczonych w Serwisie jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi, czy też osiągnięcia określonego celu.
 2. Jeśli Użytkownik nie chce korzystać z usług lub funkcji dostępnych w Serwisie, nie musi podawać swoich danych osobowych.
 3. Szczegóły związane z wymogiem podania danych osobowych zostały przedstawione w pkt 6.

14. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

 1. GaleriaCen.pl nie podejmuje wobec Użytkowników decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec nich skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nich wpływały.
 2. Korzystając z określonych narzędzi podmiotów trzecich (np. Google) dane osobowe Użytkowników mogą być profilowane, co pozwala kierować do nich np. spersonalizowane reklamy, wyświetlać podobne treści do wyszukiwanych. Nie wpływa to jednak w żaden istotny sposób na Użytkowników i nie wywołuje wobec nich żadnych skutków prawnych.

15. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator danych osobowych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. W Serwie stosowane jest szyfrowanie połączenia za pomocą bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL).

16. LINKI DO SERWISÓW ZEWNĘTRZNYCH

 1. W Serwisie pojawiają się linki odsyłające do innych stron internetowych, w tym linki do sklepów internetowych, które prezentują swoje produkty i usługi w Serwisie.
 2. GaleriaCen.pl nie odpowiada za regulaminy oraz polityki prywatności innych stron internetowych. Użytkownik po przejściu na strony zewnętrzne, do których prowadzą przekierowania powinien zapoznać się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez te strony oraz innymi dokumentami regulującymi korzystanie z nich.

II. USŁUGA NEWSLETTER

 1. Za pośrednictwem Serwisu GaleriaCen.pl umożliwia Użytkownikowi skorzystanie z usługi Newsletter, na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług dla Użytkowników.
 2. Dane osobowe Użytkownika pozyskane w związku z zapisem na Newsletter są dodawane do listy mailingowej i wykorzystywane jedynie w celu wysyłania Użytkownikowi Newslettera.
 3. Usługa świadczona jest przez czas nieoznaczony, bądź do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika. Zgoda na otrzymywanie Newslettera może być cofnięta w każdym momencie, a jej cofnięcie spowoduje zaprzestanie wysyłania Newslettera. Rezygnacja z usługi Newsletter możliwa jest bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 4. Zapisując się na Newsletter Użytkownik zgadza się na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności oraz wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej na wskazany przez siebie adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Potwierdzając chęć zapisu na Newsletter Użytkownik zgadza się również na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz przekazywania informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

III. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1. PLIKI COOKIES

 1. Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie) i mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Serwisu, a także przez systemy teleinformatyczne należące do innych podmiotów, z których usług GaleriaCen.pl korzysta (tzw. cookies własne i cookies podmiotów trzecich).
 2. W ramach Serwisu stosowane są cookies „stałe” oraz cookies „sesyjne”. Pliki cookies nie pobierają danych osobowych, ani żadnych poufnych informacji i nie pozwalają zidentyfikować Użytkowników. GaleriaCen.pl wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług w Serwisie, w tym dostosowywania usług do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników. Pliki cookies są wykorzystywane w celach statystycznych, analitycznych, marketingowych oraz udostępnienia i ulepszenia funkcji Serwisu, utrzymywania sesji po zalogowaniu się Użytkownika w Serwisie. Pliki cookies pozwalają poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania z Serwisu, a także ulepszać funkcje dostępne w Serwisie.
 3. Więcej informacji o plikach cookies można znaleźć w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej lub na stronie: https://wszystkoociasteczkach.pl.

2. JAK WYŁĄCZYĆ PLIKI COOKIES?

 1. Podczas pierwszej wizyty Użytkownika w Serwisie wyświetlana jest informacja na temat stosowania w Serwisie plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na ich wykorzystywanie. Klikając „Zgadzam się” Użytkownik wyraża zgodę na ich użycie. Użytkownik może zmienić ustawienia cookies z poziomu przeglądarki internetowej, z której korzysta. Może wyłączyć pliki cookies, a także je usunąć. Wyłączenie plików cookies może jednak powodować trudności w korzystaniu z Serwisu. Użytkownik może także korzystać z trybu incognito oferowanego przez przeglądarki internetowe, wówczas pliki cookies zostaną usunięte z momentem ich zamknięcia.
 2. Pod poniższymi linkami Użytkownik znajdzie informacje o sposobach usunięcia plików cookies w następujących przeglądarkach internetowych:

3. PLIKI COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH

 1. Serwis korzysta z plików cookies oraz narzędzi i technologii śledzących podmiotów trzecich.
 2. Korzystanie z usług podmiotów trzecich może powodować przekazywanie danych Użytkowników poza Europejski Obszar Gospodarczy do państwa trzeciego, np. Stanów Zjednoczonych Ameryki.
 3. Podmioty, z usług których korzysta Serwis gwarantują odpowiedni poziom ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych poprzez stosowane mechanizmy zgodności przewidziane w RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych.
 4. W ramach Serwisu funkcjonują następujące pliki cookies podmiotów trzecich:
  1. GOOGLE ANALYTICS
   • W celu analizy statystyk strony (zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych) Serwis korzysta z narzędzi analitycznych Google Analytics zapewnianych przez Google LLC. Firma Google uzyskała certyfikat bezpieczeństwa ISO 27001, który obejmuje różne usługi Google, w tym Google Analytics. W ramach Google Analytics nie są co do zasady gromadzone dane, które pozwalają zidentyfikować Użytkownika. W ramach tej usługi mogą być zbierane dane dotyczące: systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej, liczby Użytkowników odwiedzających Serwis, czasu wizyt Użytkownika w Serwisie, przeglądanych podstron, płci, przedziału wieku, aktywności w sieci, skuteczności kampanii marketingowych itp. Szczegóły dotyczące bezpieczeństwa danych oraz postępowania z danymi w Google Analytics znajdują się pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Istnieje również możliwość zablokowania działania Google Analytics przez Użytkownika. Pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Użytkownik może pobrać dodatek do przeglądarki, który blokuje działanie Google Analytics.
  2. GOOGLE ADS I GOOGLE ADSENSE
   • Google Ads i Google AdSense to platformy reklamowe należące do Google LLC. Serwis korzysta z tych narzędzi w celu tworzenia kampanii reklamowych oraz udostępniania części witryny jako powierzchni reklamowej, w której emitowane będą reklamy reklamodawców korzystających z Google Ads. Pliki cookies tych narzędzi wykorzystywane są do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin w Serwisie lub na innych stronach internetowych. W ramach tych narzędzi nie są gromadzone dane, które pozwalają zidentyfikować Użytkownika.
  3. GOOGLE TAG MANAGER
   • W celu umożliwienia zarządzania skryptami (tagami) i kodami śledzenia Serwis korzysta z narzędzia Google Tag Manager zapewnianego przez Google LLC. Narzędzie to pomaga badać zachowania Użytkowników, co jest kluczowe w procesie optymalizacji strony. W ramach Google Tag Manager nie są gromadzone dane pozwalające zidentyfikować Użytkownika.
  4. reCAPTCHA
   • W celu zapobiegania wykonywania niektórych funkcji w Serwisie przez roboty internetowe, Serwis korzysta z narzędzia reCAPTCHA zapewnianego przez Google LLC. W ramach tego narzędzia nie są gromadzone dane osobowe, które pozwalają zidentyfikować Użytkownika.
  5. HOTJAR
   • W celu lepszej optymalizacji Serwisu i usług oraz zrozumienia potrzeb, oczekiwań i doświadczeń Użytkowników z Serwisem GaleriaCen.pl korzysta z narzędzia Hotjar zapewnianego przez Hotjar Limited. W tym celu na stronie został zaimplementowany kod śledzący, który rejestruje wizyty Użytkowników w Serwisie i umożliwia odtworzenie nagrania wideo z jego ruchu na stronie oraz wygenerowanie tzw. map cieplnych. Hotjar wykorzystuje pliki cookie i inne technologie do zbierania danych na temat zachowania Użytkowników i ich urządzeń. Obejmuje to adres IP urządzenia (przetworzony podczas sesji i przechowywany w postaci niezidentyfikowanej), rozmiar ekranu urządzenia, typ urządzenia, informacje o przeglądarce, lokalizację geograficzną (tylko kraj) oraz preferowany język używany do wyświetlania strony internetowej. Hotjar przechowuje te informacje w pseudonimie profilu użytkownika. W ramach tego narzędzia nie są gromadzone dane pozwalające zidentyfikować Użytkownika. Informacje na temat możliwości blokowania narzędzia Hotjar Użytkownik znajdzie pod adresem: https://www.hotjar.com/privacy/do-not-track/.
 5. Pod adresem: https://policies.google.com/privacy Użytkownik znajdzie Politykę prywatności Google.
 6. GaleriaCen.pl stosuje rozwiązania automatyzujące działanie Serwisu polegające na możliwości wysyłania Użytkownikom Serwisu, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną wiadomości e-mail po odwiedzeniu konkretnej podstrony Serwisu.

4. LOGI SERWERA

 1. Korzystanie z Serwisu wiąże się z wysyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się Serwis i zapisywane jest w tzw. logach serwera.
 2. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in.: adres IP, datę i czas wizyty w Serwisie, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, dostawcę Internetu, adres strony, z której Użytkownik został przekierowany na stronę i inne. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. W ramach tzw. logów serwera nie są gromadzone dane pozwalające zidentyfikować Użytkownika. Logi serwera stanowią jedynie materiał pomocniczy, który służy do administrowania Serwisem, a dostęp do nich mają jedynie osoby upoważnione do administrowania serwerem.

IV. NOTA PRAWNA

 1. W związku ze świadczeniem usług oraz korzystaniem z Serwisu, GaleriaCen.pl udostępnia Użytkownikom treści chronione prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie treści stanowiących zawartość Serwisu lub udostępnionych w Serwisie przez podmioty trzecie, modyfikowanie, powielanie lub wykorzystywanie w całości lub części bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody GaleriaCen.pl, bądź podmiotu trzeciego jest zakazane.
 2. Wszelkie elementy Serwisu, w tym logotypy, projekty graficzne, nazwa, domena internetowa, rozwiązania techniczne zastosowane w Serwisie, treści, układ, jak również oprogramowanie, bazy danych i inne materiały umieszczone w ramach Serwisu przysługują GaleriaCen.pl lub podmiotom trzecim, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej, w tym majątkowych praw autorskich i podlegają ustawowej ochronie. Naruszenie tych praw może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 3. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania w Serwisie treści o charakterze bezprawnym.

V. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. W zakresie nieuregulowanym Polityką Prywatności zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.
 2. GaleriaCen.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Polityki Prywatności. Przyczyną wprowadzonych zmian mogą być zmiany przepisów prawa, rozwój oferty, działalności, zmiana wykorzystywanych technologii, czy też zmiana standardów i wymagań związanych z prowadzeniem działalności. Informacje o zmianie Polityki Prywatności zostaną udostępnione w Serwisie i będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość.
 3. GaleriaCen.pl zaleca Użytkownikom zapoznanie się z Polityką Prywatności każdorazowo przed podjęciem jakichkolwiek działań w Serwisie.
 4. Polityka Prywatności obowiązuje od 09.08.2021 roku.